Iesnieguma veidlapa

                                                                                       Privātas vidusskolas „Norma” dibinātājai
                                                                                       SIA  „TMKA” valdes locelei Irinai Lodei
 
Vecākis vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds:
____________________________________________________________________________________________
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss:
____________________________________________________________________________________________
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss:
____________________________________________________________________________________________
Mobilā tālruņaNr.______________________________________________________________________________
Elektroniskā pasta adrese _______________________________________________________________________
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu bērnu privātās vidusskolas „Norma” pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
Ziņas par Izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības apguvi:
Nosaukums:  privātā vidusskola „Norma”  (bērnudārzs)
Programma:  pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (programmas kods 01011121)      
Mācību valoda: krievu valoda
Vēlamais uzsākšanas datums ____________________________________________________________________
Adrese:  A.Deglava iela120 ; Dārzciema iela 9 (pasvītrot)
Ziņas par bērnu:
Vārds, uzvārds ________________________________________________________________________________
Personas kods I__I__I__I__I__I__I – I__I__I__I__I__I
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________________________
 
 
Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas ________________________________________  ___________________
                                                                 Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja paraksts              datums